Στην Περιφέρεια Μακεδονίας, έχουμε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τις μονάδες απορριμμάτων στον Ανατολικό και Δυτικό Τομέα, οι

διαγωνισμοί για τις οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του πρώτου εξαμήνου 2021. Τόσο η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Δυτικού Τομέα, η οποία έχει χωροθετηθεί στο θέση Μαυροράχη του Δήμου Λαγκαδά, όσο και η Μονάδα του Ανατολικού Τομέα έχουν ως αναθέτουσα αρχή το ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.  Ο χρόνος ολοκλήρωσης και για τις δύο μονάδες, που έρχονται να λύσουν το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, ορίζονται στα 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ πρώτη θα κατασκευαστή η μονάδα του Δυτικού Τομέα. Στόχος της Περιφέρειας είναι έως το 2030 να στέλνεται προς ταφή μόνο το 10% των απορριμμάτων.