Προκηρύχθηκε και επίσημα ο διαγωνισμός για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Καβάλα

με τις διαδικασίες να αναμένεται να τρέξουν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός για το έργο στην πόλη της Βόρειας Ελλάδας φέρει τον τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ KΑΒΑΛΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ”.

Ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα που ο διαγωνισμός πέρασε από “σαράντα κύματα”, καθώς στα τέλη Μαΐου η ΗΛΕΚΤΩΡ άσκησε προδικαστική προσφυγή με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Επιπλέον ζητήθηκε η αναστολή της συνέχισης της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας έως ότου εκδοθεί η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ επί της προδικαστικής προσφυγής. Όσον αφορά το αίτημα αναστολής, ήδη εκδόθηκε η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, η οποία κοινοποιήθηκε και στην ΔΙΑΑΜΑΘ στις 29/05/2023 η οποία έκανε αποδεκτή τη προσφυγή και ανεστάλη η διαγωνιστική διαδικασία έως την έκδοση απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής.

Τελικώς και ύστερα από το απαραίτητο διάστημα που δόθηκε προς τους ενδιαφερόμενους για να ετοιμάσουν τις προσφορές τους ο διαγωνισμός προχωρά κανονικά.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων από τους ενδιαφερόμενους είναι στις 22/09/2023 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/09/2023.

Ο προϋπολογισμός του mega έργου για την ΜΕΑ Καβάλας ανέρχεται στα 101,38 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (81,75 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Επιπλέον χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από ίδιους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) & προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Καβάλα, με δυναμικότητα 46.875 t/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ και 5.957 t/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ) καθώς κ την προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΜΕΑ. Περιλαμβάνεται επίσης η κανονική λειτουργία της μονάδας διάρκειας έξι (6) ετών. Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά: (Β1) στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως κ έξι (6) έτη, (Β2) σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις νέες θεσμικές απαιτήσεις, (Β3) στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού και (Β4) στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμό για επιπλέον χρονικό διάστημα έως κ έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

 

πηγή: ypodomes.com