Επίκαιρο ερώτημα που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και αφορά το χρόνιο πρόβλημα

υποστελέχωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενο στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σκοπός του Οργανισμού είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των μέτρων και προγραμμάτων αυτών. Στρατηγικοί δε, στόχοι του Οργανισμού αποτελούν, μεταξύ άλλων, η μείωση δημιουργίας αποβλήτων, η αύξηση της ανακύκλωσης και η εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Με το ν. 4819/2021 θεσμοθετήθηκε το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, οπότε και ενισχύθηκε και διευρύνθηκε ο εποπτικός ρόλος του Ε.Ο.ΑΝ., πέραν των υφιστάμενων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και σε νέα Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης και Υπόχρεους Παραγωγούς, που αφορούν νέα ρεύματα ανακύκλωσης όπως γεωργικά πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, κ.α, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής την 3η Ιανουαρίου 2022 (Αρ. 10, παρ. 1, ν. 4819/2021, Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης).

Κατά τη δε, παρ. 2 της ως άνω διατάξεως, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί των προαναφερθέντων προϊόντων υποχρεούνται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.

Για τη λειτουργία των ανωτέρω ΣΕΔ όμως απαιτείται η προηγούμενη υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση Επιχειρηματικού Σχεδίου από τον Ε.Ο.ΑΝ. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες και με το υπάρχον 2 υποστελεχωμένο δυναμικό είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Οργανισμός δεν δύναται να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εκτέλεση και των επιπλέον αυτών υποχρεώσεων του, έχοντας ήδη πληθώρα αρμοδιοτήτων αλλά ελάχιστο δυναμικό.

Δεδομένου ότι η διαχείριση προϊόντων - αποβλήτων αλλά και γενικότερα η ανακυκλωση αποτελούν πέραν των άλλων δείγμα πολιτισμού και δεν νοείται η όποια υποβάθμιση τους. Δεδομένου ότι η Ελλάδα υποχρεούται να εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς στόχους και το μέσο όρο ως προς την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων.

Δεδομένου ότι ενώ στο σύνολο της Ευρώπης προωθούνται οι αξίες μιας κοινωνίας ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, τα αντίστοιχα αποτελέσματα της χώρας κρίνονται μη ικανοποιητικά και στον τομέα αυτό. Δεδομένου ότι ο Οργανισμός δεν δύναται να λειτουργήσει εύρυθμα και να διαχειριστεί αποτελεσματικά το σύνολο των ιδιαίτερα αυξημένων αλλά και σημαντικών αρμοδιοτήτων του, ελλείψει επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

1) Προτίθεσθε να στελεχώσετε άμεσα τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ;

2) Υπάρχει χρονοδιάγραμμα έγκρισης των φακέλων ΣΣΕΔ, που έχουν υποβληθεί και θα έπρεπε να έχουν λειτουργήσει, βάσει νομοθεσίας, αλλά και όσων ορίζει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων;

Η Βουλευτής

Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου