Νέα παράταση έλαβε ο διαγωνισμός για την κατασκευή νέας μονάδας απορριμμάτων

στον ανατολικό τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Αυτή είναι η τέταρτη μετάθεση που λαμβάνει ο διαγωνισμός. Η νέα ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι την 1η Ιουνίου και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου.

Η παράταση δόθηκε μετά από αιτήματα των υποψηφίων αναδόχων του έργου. Όπως επισημαίνουν κύκλοι της Αναθέτουσας Αρχής (ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), στόχος είναι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ωστόσο από τη στιγμή που τα αιτήματα των εταιρειών έχουν λογική βάση, χορηγείται αυτή η ολιγοήμερη παράταση.

Η παράταση ζητήθηκε από υποψήφιο ανάδοχο καθώς εκκρεμούν απαντήσεις σε προηγούμενο διευκρινιστικό ερώτημα που έχει υποβάλει στον ΦΟΔΣΑ, όπως επίσης λόγω απουσιών του προσωπικού του για τις εκλογές, γεγονός που επηρεάζει την προετοιμασία για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Το έργο έχει έναν από τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς για έργα διαχείρισης απορριμμάτων και αναμένεται να δώσει τέλος στον πονοκέφαλο των απορριμμάτων σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη.

Ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στα 241,88 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 195 εκατ.). Το πρότζεκτ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Επιπλέον, χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο Συνοχής, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο έργου

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα κατασκευαστεί στη θέση «Άγιος Αντώνιος» της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα επεξεργάζεται 150.200 τόνους/έτος εκ των οποίων: 128.200 τν/ε σύμμεικτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο), 22.000 τν/ε προδιαλεγμένων αποβλήτων (1η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

Η εν λόγω ΜΕΒΑ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι χρόνια.

Δικαίωμα προαίρεσης

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης) κατά το μέρος που αφορά:

-σε εργασίες προσαρμογής των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, με α) αύξηση της παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου και της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, β) μείωση του υπολείμματος της ΜΕΑ, γ) ελαχιστοποίηση παραγωγής CLO δ) παραλαβή και επεξεργασία χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών και ε) ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών, προκειμένου με τη μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στη σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030 και του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Η Προαίρεση δύναται να ασκηθεί, με την υπογραφή της σύμβασης και μετά την τελική έγκριση και έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ ΚΜ που εναρμονίζεται με τον ΕΣΔΑ.

-στην κανονική λειτουργία του έργου για έξι έτη, στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός της 6ετούς λειτουργίας του έργου ανέρχεται σε 65, 89 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (ήτοι πρόσθετο κόστος στην 6ετή κανονική λειτουργία του έργου σχεδόν 21 εκατομμύρια ευρώ.

-στην κανονική λειτουργία του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα έως έξι έτη. Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της κανονικής λειτουργίας του Έργου.
Τα δικαιώματα προαίρεσης χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

 

πηγή: ypodomes.com -