Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Ολοκλήρωση επέκτασης Β’ φάσης και αποκατάσταση Α’ φάσης ΧΥΤΑ Κασσάνδρας”.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 14 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 17,3 εκατ.)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 09/02/2023 και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 15/02/2023.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 78 μήνες (6,5 χρόνια).

Τι περιλαμβάνει το έργο

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται:
i. Η ολοκλήρωση της επέκταση της Β΄ Φάσης και της αποκατάστασης της Α’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Κασσάνδρας. Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:
• Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους απαραίτητης συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας
• Αποκατάσταση του υφιστάμενου κυττάρου απόθεσης
• Αποκατάσταση του κατά παράβαση κυττάρου απόθεσης
• Κατασκευή μίας νέας κλίνης υγειονομικής ταφής
• Κατασκευή μίας πρόσθετης κλίνης υγειονομικής ταφής ενδιαμέσως της ως άνω αναφερθείσας και του υφιστάμενου κυττάρου απόθεσης
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ)
• Κατασκευή ενός συνόλου υποστηρικτικών έργων, όπως περίφραξη, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, εσωτερική οδοποιία, έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης
• Δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων μετά το πέρας των εργασιών από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα λειτουργίας τριών (3) μηνών.
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.
ii. Η κανονική λειτουργία του ΧΥΤΑ για πέντε χρόνια, με δυνατότητα εφαρμογής δικαιώματος προαίρεσης έως και δύο (2) έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των πέντε ετών. Η κανονική λειτουργία περιλαμβάνει τη διάθεση των στερεών αποβλήτων καθώς και τη μεταφορά των στραγγισμάτων στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας της ΕΕΣ.