Γίνεται δεκτή η από 2-12-2021 εμπρόθεσμη προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

- Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ».

*Φωτό αρχείου