Οι μειώσεις στα Δημοτικά Τέλη και στους οικιακούς λογαριασμούς δημοτικής

ύδρευσης που αποφασίστηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κρωπίας με εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και ισχύουν από 1.1.2023
είναι οι εξής:
Μειώσεις Δημοτικών Τελών (Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού)
 Κατοικίες εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου στα 0,87 ευρώ. Το χαμηλότερο ιστορικά
και με βάση άλλους δήμους της περιοχής.
 Εμπορικά καταστήματα, εκθεσιακοί χώροι, εμπορικές αποθήκες, εκπαιδευτικές
σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακοί σταθμοί, γυμναστήρια από 1,80 ευρώ σε 1,60
ευρώ.
 Κατοικίες ηλεκτροδοτούμενες από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από 1,20 ευρώ
διαμορφώνεται σε 0,87 ευρώ.
Μειώσεις στο Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης
 Από 1-15κμ από 0,61 ευρώ σε 0,55 ευρώ/τρίμηνο
 Από 16-30κμ από 0,85 σε 0,70ευρω/τρίμηνο
 Από 31-60κμ 1ευρω σε 0,85ευρω/τρίμηνο
 Από 61-80κμ απο1,69 ευρώ σε 1,65ευρω/τρίμηνο
 Από 81-105κμ σε 2,31 ευρώ/τρίμηνο
 Από 106 και άνω σε 2,89 ευρώ/τρίμηνο
 Μείωση στην Πάγια κατανάλωση έως 15κμ(εκτός σχεδίου) από 9,84 σε 9,50
ευρω/τρίμηνο
Τα πάγια τέλη του οικιακού τιμολογίου μειώνονται από 3,47 σε 2,80/τρίμηνο για
όσους επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή του λογαριασμού τους.