Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύττει ότι : Η σύμβαση διαιρείται σε δύο(2) τμήματα, ήτοι στη περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμό και στείρωση

σκύλων και στην περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμό και στείρωση γατων. Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών και για τα δύο τμήματα ορίζεται αναλυτικά στους όρους διακήρυξης.

ΑΔΑΜ-Προκήρυξη

TEYΔ_Αδέσποτων Ζώων 2021

ΑΔΑΜ-ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ