Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη   της νέας Δημοτικής αρχής, σύμφωνα με την  υπ΄ αριθμ. 564/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  στο αμφιθέατρο   του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47) στις 28 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30΄, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορκωμοσία. Ο Δήμαρχος Δημήτριος  Ν. Κιούσης