Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει με την φύτευση και την τοποθέτηση του κεντρικού πυλώνα

φωτισμού.