Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, η αντιδημαρχία και η τεχνική

υπηρεσία Δήμου Κρωπίας με ενέργειές τους πιέζουν συνεχώς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και την Περιφέρεια Αττικής να επισπεύσουν τις χρονοβόρες διαδικασίες
εξέλιξης των πολεοδομικών σχεδίων όλων των περιοχών του Δήμου Κρωπίας.
Προς επίρρωση των ενεργειών επίσπευσης των διαδικασιών εξέλιξης των
πολεοδομικών σχεδίων ειδικά στις περιοχές Καρελά, Μακιλιάρι και Κιτσίου ο
βουλευτής Ανατολικής Αττικής, κ.Γεώργιος Βλάχος προέβη σε κατάθεση ερώτησης
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε από τη Γενική Διεύθυνση
Πολεοδομίας του Υπουργείου έχουμε τις εξής εξελίξεις :

- Οικισμός Καρελά: Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αφού ολοκλήρωσε τον
κύκλο υπογραφών βρίσκεται στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (ΣτΕ) για την
τελική του επεξεργασία.
- Μακιλιάρι: Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος βρίσκεται σε κύκλο υπογραφών
προκειμένου να αποσταλεί στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (ΣτΕ).
- Οικισμός Κίτσι (Α΄ και Β΄Γειτονία):Λόγω εκκρεμότητας ως προς την
οριοθέτηση των ρεμάτων που διατρέχουν την περιοχή, η μελέτη δεν έχει ακόμα
εξετασθεί από το οικείο ΣΥΠΟΘΑ, μετά την γνωμοδότηση του οποίου θα
διαβιβαστεί ο φάκελος της μελέτης στην υπηρεσία μας για την προώθηση της
μελέτης προς έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα κατά τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας (παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4067/12 ΦΕΚ 79/Α, όπως ισχύει).

Μετά τις εξελίξεις αυτές ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν.Κιούσης έκανε την
ακόλουθη δήλωση : «Η συνεχής προσπάθειά μας να κλείσουμε εκκρεμότητες
δεκαετιών και στα πολεοδομικά του Δήμου Κρωπίας είναι γνωστή. Οι διαδικασίες είναι
ακόμα χρονοβόρες. Ενέργειες άμεσης πίεσης για επίσπευση θετικών εξελίξεων στα
πολεοδομικά και όχι μόνο θέματα, είναι ευπρόσδεκτες από οποιοδήποτε βουλευτή
όπως έπραξε και ο κ. Γεώργιος Βλάχος που έχει γνώση των δεδομένων
διακυβέρνησης και ως κάτοικος της περιοχής και τον ευχαριστούμε».