Νέα Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301/τ.Β΄/18.03.2022)

Σύμφωνα με τη 20/2022 (νέα) Πυροσβεστική Διάταξη, μέχρι την 30η Απριλίου
2022, όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και άλλων
ακάλυπτων χώρων, έχουν την υποχρέωση της αποψίλωσης και του καθαρισμού
των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις που περιγράφονται
τόσο στο ανωτέρω ΦΕΚ και τις παραπομπές του, καθώς και στον Κανονισμό
Καθαριότητας του Δήμου Μαρκοπούλου (Κεφ. Ζ’ άρθρο 33 ΑΔΑ: ΩΧΙ9ΩΛΝ-Λ92)
Παρακαλούμε πολύ για τη συμμετοχή όλων όσων, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος
πρόκλησης πυρκαγιάς ή επέκτασης αυτής, κατά την θερινή περίοδο.