Με ενεργειακές παρεμβάσεις σε 35 σχολεία και δημοτικά κτήρια ολοκλήρωσε ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με επιτυχία, μετά από 51 μήνες συνεχούς προσπάθειας,
το καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο «Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project
Development in South Attica (PRODESA)», που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με το ποσό των 1.058.760,00 €. Στόχος
του έργου ήταν η πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης
(ΣΕΑ) με Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) και τη χρήση καινοτόμων
χρηματοδοτικών εργαλείων. Συνολικά στο έργο συμμετείχαν 13 ευρωπαίοι εταίροι,
μεταξύ των οποίων, εφτά δήμοι της Νοτιοανατολικής Αττικής και η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Στην τελική παρουσίαση του έργου, που έγινε στις 17 Ιανουαρίου 2022, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «ΟΤΑ και Συμβάσεις
Ενεργειακής Απόδοσης με Μεικτή Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
PRODESA» που διοργανώθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ο Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανέφερε ότι ο Δήμος σε
συνεργασία με το ΕΜΠ - Σχόλη Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομέας Θερμότητας
Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων εκπόνησε ολοκληρωμένη μελέτη
παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 35
 Σχολεία και Δημοτικά κτίρια συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκ. ευρώ, στην οποία
προβλέπονταν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 715 MWh/έτος, ήτοι 166.500
ευρώ/έτος, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 1.231 MWh/έτος με εικονικό συμψηφισμό
και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 1.380 τόνων/έτος. Οι παρεμβάσεις στα
7 κτίρια, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν από το
Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ
2014-21) μέσω τυπικής διαγωνιστικής διαδικασίας - σύμβασης, ενώ οι παρεμβάσεις
στα υπόλοιπα 28 κτίρια, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ, θα
χρηματοδοτηθούν μέσω σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με Εταιρεία
Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) με ορίζοντα 5ετίας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις με
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και φωτισμού των χρηστών αφορούν σε: (1)
Θερμομόνωση δώματος, (2) Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων, (3) Αντικατάσταση
φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED και αισθητήρες, (4) Αντικατάσταση λέβητα με
αντλία θερμότητας (5) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με εικονικό
ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net metering) και (6) Εγκατάσταση εξοπλισμού
μέτρησης, καταγραφής και παρακολούθησης των βασικών ενεργειακών καταναλώσεων
των κτηρίων (BEMS). Επίσης, προβλέπονται υπηρεσίες επιλογής, συντήρησης,
μέτρησης και παρακολούθησης εγγυημένης απόδοσης του εξοπλισμού.
Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
ανέφερε ότι ο Δήμος από τη συμμετοχή του στο έργο PRODESA αποκομίζει πολλαπλά
οφέλη και συγκεκριμένα: (α) Επιτυγχάνει μακροχρόνιο οικονομικό, ενεργειακό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος, δεδομένου ότι αναβαθμίζονται τα κτήρια με
σύγχρονο και αποδοτικό ενεργειακό εξοπλισμό και μειώνονται οι εκπομπές CO 2 και το
ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου, (β) Αποκτά τεχνογνωσία στην υλοποίηση
Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και την χρήση καινοτόμων εργαλείων
χρηματοδότησης, και (γ) Επιτυγχάνει Δικτύωση και αναπτύσσει Κουλτούρα
Συνεργασίας με άλλους δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του
έργου: https://www.prodesa.eu/