Συνεχίζεται η ευρεία δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με στόχο οι πολίτες να
συμμετέχουν ενεργά στην τελική διαμόρφωσή του.
Η θεώρηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στοχεύει στην ανάπτυξη των πόλεων
με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα συγκοινωνιακό περιβάλλον
περισσότερο φιλικό προς όλους και να μην επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής κατοίκων και
επισκεπτών. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο συγκοινωνιών ενός Δήμου, το οποίο έχει ως στόχο
την οργάνωση της κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο
σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια
κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Επιπλέον, καλύπτει όλους τους τρόπους και
τα μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, έτσι ώστε η κινητικότητα των πολιτών
και οι αστικές μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των
χρηστών.
Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη
διαμόρφωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για
να συμπληρώσετε το ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeDpVxKJaJ0KQibtX-
CfEjPKwJAF_ggTjV76rZywoULqPw6w/viewform?usp=sf_link

Οι απόψεις όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον σχεδιασμό της πόλης μας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία: http://www.vvv.gov.gr/draseis/svak/
Σας ευχαριστούμε πολύ και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση.