Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο διοικητικό συμβούλιο του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και

Νοτιοανατολικής Αττικής»-ΦΔΠΠ ορίστηκε ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ. 
    Στον τομέα ευθύνης του ΦΔΠΠ υπάγονται οι παραπάνω εκτάσεις και αναφορικά με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης υπάγεται ο ορεινός όγκος του Υμηττού και η Λίμνη Βουλιαγμένης.
    Ο φορέας έχει στόχο, μεταξύ άλλων την  αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, την ανεύρεση, και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διοργάνωση και συμμετοχή σε επιμόρφωτικά  προγράμματα και συνέδρια για την ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης.
     Για την υλοποίηση των στόχων του, ο φορέας συνεργάζεται με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα.