Το σταδιακό́ άνοιγμα των καταστημάτων και των επιχειρήσεων και η πορεία προς την

κανονικότητα, απαιτεί́ από́ όλους μας υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και προσήλωση
στις αναγκαίες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.
Ο Δήμος Αιγάλεω πάντα βρίσκεται διπλά στην τοπική́ αγορά́, στους κλάδους των
επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και στο σύνολο των δραστηριοτήτων που
θα επαναφέρουν την ευημερία και την αισιοδοξία στη ζωή́ των πολίτων.
Ακόμα περισσότερο, αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες και τη δύσκολη περίοδο που
περνούν οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους.
Τα καταστήματα στην πόλη μας λειτουργούν ξανά́ με νέες συνθήκες. Κάνουμε τις
αγορές μας στο δήμο μας, βοηθώντας στην επανεκκίνηση της τοπικής μας οικονομίας.
Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.

Γιάννης Γκίκας
Δήμαρχος Αιγάλεω