Ο Δήμος Χαϊδαρίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ β ́ 474/14-02-2018, πρόκειται να δεχτεί αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς συμπολίτες μας των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί έως και τις 21/09/2018 λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.

Πληροφορίες κοινωνική υπηρεσία τηλ.: 213-2047266, 213-2047267 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου

3 Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών

4. Ε9

5. ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 7. Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου

8. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α

9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου

10. Μισθωτήριο συμβόλαιο

11. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνες δηλώσεις

12. Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι κομμένο το ρεύμα πριν τις 14/02/2018