1. Στο Άρθρο 22 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του ΟΕΥ δίδεται η δυνατότητα επιλογής στις ειδικότητες

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ
Χωροτακτών Μηχανικών και ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (εκτός από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) να
τοποθετηθούν και σε άλλες Διευθύνσεις, γεγονός που στην περίπτωση αποχώρησης τους υποβαθμίζει
σε αρκετά μεγάλο βαθμό την Διεύθυνση. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες είναι άκρως
απαραίτητοι στην Τεχνική Υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο, βάσει του χαμηλού αριθμού Μηχανικών
που Υπηρετούν στο Δήμο μας οδηγούμαστε στην αποδυνάμωση και κατ΄ επέκταση στην
Ιδιωτικοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ζητάμε οι Μηχανικοί να κρίνονται ΜΟΝΟ σε Τμήματα και Διευθύνσεις που υπάρχει καθαρά
Τεχνικό αντικείμενο.

2. Στην Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης και ειδικότερα στο Τμήμα Υποστήριξης
Ατόμων με Αναπηρίες & Ευπαθών Ομάδων υπηρετούν συνάδελφοι με την ειδικότητα Καθηγητής
Φυσικής Αγωγής ο συγκεκριμένος κλάδος δεν κρίνεται σε θέση Προϊστάμενου Διεύθυνσης ή
Προϊστάμενος Τμήματος στην συγκεκριμένη Διεύθυνση, και στερείται η δυνατότητα κρίσης και
εξέλιξης των Εργαζομένων και θα πρέπει να συμπληρωθεί διότι η νομοθεσία αναφέρει τα εξής:
Ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης κρίνονται μόνο όσοι υπάλληλοι κρίνονται και ως Προϊστάμενοι των
Τμημάτων, που υπάγονται στην Διεύθυνση αυτή. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα επέτρεπε να
τοποθετούνται στην αυξημένη θέση ευθύνης του Προϊστάμενου μιας Διεύθυνσης, που ελέγχει και
συντονίζει τα Τμήματα, που υπάγονται σε αυτήν, υπάλληλοι, που δεν θα μπορούσαν να κριθούν ως
Προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών, λόγω της μη συνάφειας του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, στον οποίον
ανήκουν, προς το αντικείμενο των Τμημάτων αυτών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 153/2014 - Μη
ανακλητέα με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη17/2015)

3. Στο Άρθρο 22 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του ΟΕΥ δίδεται η δυνατότητα επιλογής στις ειδικότητες
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (εκτός από την Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών) να τοποθετηθούν και σε άλλες Διευθύνσεις, γεγονός που στην περίπτωση
αποχώρησης τους αποδυναμώνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την Διεύθυνση. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι
και ειδικότητες είναι άκρως απαραίτητοι στην Οικονομική Υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο, βάσει
του χαμηλού αριθμού ΠΕ και ΤΕ Διοικητικών – Οικονομικού και Λογιστικού που Υπηρετούν στο
Δήμο μας οδηγούμαστε στην αποδυνάμωση και κατ΄ επέκταση στην Ιδιωτικοποίηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας. Η κινητικότητα μας απογύμνωσε σε μεγάλο βαθμό και έπεται και επόμενη
κινητικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα τα παραπάνω ενισχύονται με την αιτιολόγηση σας
σε προηγούμενο σχέδιο ΟΕΥ όπου με σχετική αναφορά που γίνεται στο Τμήμα Ταμειακής
Διαχείρισης δεν επαρκούν τα έμπειρα στελέχη κάποιων κατηγοριών.
Ζητάμε οι ΠΕ και ΤΕ Διοικητικών – Οικονομικού και Λογιστικού να κρίνονται ΜΟΝΟ σε
Τμήματα και Διευθύνσεις που υπάρχει καθαρά και μόνο Οικονομικό αντικείμενο.

4. Στην Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Τεκμηρίωσης &
Προγραμματισμού (το Τμήμα Αθλητισμού το οποίο μάλιστα έχασε και την παραδοσιακή του
ονομασία ανεξήγητα και αναιτιολόγητα) βάσει των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που
προβλέπει ο νέος ΟΕΥ για τον Τμηματάρχη είναι συγκεκριμένες και εξειδικευμένες οι γνώσεις που
πρέπει να έχει και δεν μπορεί να τοποθετηθούν κλάδοι και ειδικότητες χωρίς την απαιτούμενη
ειδίκευση π.χ. σχεδιάζει, συντάσσει, εισηγείται παρακολουθεί και αξιολογεί τα Αθλητικά
προγράμματα καθώς και διάφορες Αθλητικές εκδηλώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση η αρχή της
αξιοκρατίας υπαγορεύει να υπάρχει σαφές προβάδισμα των ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής /
Γυμναστών οι οποίοι μπορούν και έχουν όλα τα προσόντα να ασκούν και διοικητικά καθήκοντα

5. Στην Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Πολιτισμού στις αρμοδιότητες του
συγκεκριμένου Τμήματος δεν γίνεται ουδεμία αναφορά για μνημεία μεγάλης ιστορικής και
πολιτιστικής αξίας της πόλης μας τα οποία έχουν ενταχθεί σε μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα
ή τα διεκδικούμε για να περάσουν στην κατοχή μας. Τα μνημεία αυτά χαρακτηρίζουν την πόλη μας
και αναφερόμαστε στο Παλατάκι, το κτίριο Γύζη, το Ιστορικό με τον περιβάλλον χώρο τους
αλλά και το Μπλοκ 15 στο χώρο του στρατοπέδου.

6. Στο Άρθρο 22 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του ΟΕΥ και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση
Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Διαχείρισης & Εποπτείας Υποδομών βάση των
εξειδικευμένων του αρμοδιοτήτων δηλαδή π.χ. την διαμόρφωση όλων των προγραμμάτων
λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών και ηλικιών των αθλούμενων.
Επομένως δεν πρόκειται για κατεξοχήν Τμήμα διοικητικής διαχείρισης και θα πρέπει να παραμείνει
το προβάδισμα κατηγοριών και να δίνεται προβάδισμα στον κλάδο – ειδικότητα των ΠΕ
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής / Γυμναστών.

7. Όπως ακριβώς μας ζητήθηκε με το υπ Αριθμ. 112963/30.12.2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής θα πρέπει:
α) να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ ΄ του Υ.Κ. αδιακρίτως σε όλες
τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης, δηλαδή να περιορίζονται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να
τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητά της και
β) να προκύπτει σχετική τεκμηρίωση, ώστε να διασφαλίζεται η εξαίρεση που υλοποιείται και δεν
οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών, αλλά είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένη με την εξυπηρέτηση της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και εντός
του πλαισίου των εξουσιοδοτικών διατάξεων. Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες
σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ. και
επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η
Διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά
τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω Οργανικών Μονάδων προς την
εξυπηρέτηση πρωτίστως του Δημοσίου Συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των
Υπαλλήλων για Υπηρεσιακή εξέλιξη….
Ζητάμε στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης για το Τμήμα Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων & Παρατάξεων, για το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου,
και το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου της ίδιας Διεύθυνσης αλλά και για το
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών το καθορισμένο προβάδισμα των κατηγοριών των Υπαλλήλων να μην ισχύει.

8. Στην Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Παιδείας οι αρμοδιότητες που
έχετε προβλέψει είναι αρμοδιότητες που σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ
8440/2011  που έχουν  μόνο τα Νομικά Πρόσωπα. Στην προκειμένη περίπτωση τι θα κάνει το
Διοικητικό τους Συμβούλιο, να το καταργήσουμε  τελείως; Γιατί θα πρέπει οι Υπάλληλοι να έχουν
ευθύνη για αυτά που κάνει το Νομικό Πρόσωπο το οποίο εξαντλεί την άσκηση των Αρμοδιοτήτων
του το Διοικητικό Συμβούλιο του; Επιβάλετε η δημιουργία Γραφείου υποστήριξης Διοικητικών
Υπηρεσιών των Σχολικών Επιτροπών στο Τμήμα Παιδείας.