Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, αναμένεται να ανακοινωθεί η δράση «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων

Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» για περίπου 35.000 ανέργους που θα απασχοληθούν για 8 μήνες.

Το Πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. Περιλαμβάνει απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας, σε τοπικό επίπεδο αλλά και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος κλπ.

Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντομότερο δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., προκειμένου να ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704.