Γράφει ο Γιάννης Κριτσαντώνης : 

Με την υπογραφή της από 05.02.2019 σύμβασης μεταξύ των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε» και της αναδόχου εταιρείας

«LATERN CONSTRUCTIONS COMPANY S.A» και την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας, ολοκληρώθηκε μια πολύχρονη και επίπονη διαδικασία που ξεκίνησε ως όραμα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ! Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν ολιγωρίες ή παραλείψεις με συνέπεια την καθυστέρηση στην υλοποίηση της προγραμματικής συμφωνίας για την κατασκευή του σχολείου, που δημιουργούσαν συχνά αμφισβητήσεις από μέρους της τοπικής κοινωνίας, πλην όμως η επιτακτική ανάγκη κατασκευής ενός νέου σύγχρονου διδακτηρίου ήταν τόσο μεγάλη και αναγκαία ώστε να αυτοτροφοδοτείται η υπομονή μαθητών και γονέων προς την ακολουθούμενη χρονοβόρα διαδρομή .

Σε όλη αυτή την διαδρομή επίσης μόνιμη ήταν η παρουσία της γραφειοκρατίας και της παθογένειας του συστήματος λήψης αποφάσεων προκειμένου να «ωριμάσουν» οι συνθήκες μελέτης , σχεδίασης , χρηματοδότησης, δημοπράτησης και υπογραφής της σύμβασης για την ανέγερση του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας.

Ας θαυμάσουμε εδώ τη διαδρομή της γραφειοκρατίας με τις αγκυλώσεις της, όπως μας αναφέρει διεξοδικά ο πρόεδρος της ΕΣΕΠΕΔΕ, Μενέλαος Μίχας:

1) 22.11.1991 : Με το (ΦΕΚ 860/Δ) εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής «ΠΑΤΗΜΑ» Μαγούλας, σύμφωνα με το οποίο ο χώρος του Ο.Τ 109 χαρακτηρίσθηκε ως χώρος Δημοτικού Σχολείου, ενώ στις 19.08.1998 (ΦΕΚ 609/Δ) εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής και καθορίσθηκαν οι πολεοδομικοί κανόνες.

2) 09.12.2003: Με την υπ΄αριθμ. 130/2003 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαγούλας αποφασίσθηκε η ίδρυση του 3 ου εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας.

3) 09.07.2004 : Με την υπ΄ αριθμ. 66322/Δ4 (ΦΕΚ 1099/Β) ΚΥΑ Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκρίθηκε η ίδρυση του 3 ου εξαθεσίου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας.

4) 06.06.2006 : Με την υπ΄ αριθμ. 76/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαγούλας, παραχωρήθηκε στον ΟΣΚ κατά πλήρη κυριότητα ο χώρος του ΟΤ 109 για την ανέγερση του διδακτηρίου, ενώ στις 27.06.2007 η σχετική επιτροπή καταλληλότητας έκρινε τον άνω χώρο ως αναγκαίο και κατάλληλο και στις 31.10.2007 υπεγράφη η σχετική μεταβίβαση.

5) 17.09.2008 : Με την υπ΄ αριθμ. 2049/415 απόφαση του ΟΣΚ εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μαγούλας για το έργο : «3 ο Δημοτικό Σχολείο στη θέση Πάτημα Μαγούλας», η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε αφού ο άνω φορέας με την υπ΄αριθμ 61/456/12.03.2010 απόφασή του προέβη στην απένταξη του έργου από τον πίνακα των Π.Σ.

6) 17.02.2011 : Με την υπ΄ αριθμ. 37-τ1/3407απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντα

Συμβούλου του ΟΣΚ εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου : «3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις».

7) 29.04.2013 : Με την υπ΄ αριθμ 115/2013 απόφαση του Δήμου Ελευσίνας και με δαπάνη του Δήμου ανατέθηκε σε ιδιώτη μελετητή η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων, λόγω… αδυναμίας σύνταξής της από τον ΟΣΚ.

8) 17.02.2014 : Με την υπ΄αριθμ. 37.00/2312 απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Σ.Κ εγκρίθηκαν οι μελέτες εφαρμογής του έργου : «3 ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας – Οικοδομικές & Η/Μ εγκαταστάσεις»

9) 28.04.2014 : Εκδόθηκε η με αριθμ. 775 Άδεια Δόμησης.

Αλλά η γραφειοκρατία δεν τελειώνει εδώ…

Συγκεκριμένα, στις 26.05.2014 με το ΦΕΚ 1329/Β δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ.72624/Δ4/12.05.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών , Παιδείας & Θρησκευμάτων, με την οποία… συγχωνεύονταν οι σχολικές μονάδες του 1 ου – 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας και του 5 ου – 11 ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας. Η άμεση κινητοποίηση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων , της Ένωσης Γονέων, του Δήμου Ελευσίνας καθώς και των βουλευτών της περιφέρειας , είχε ως αποτέλεσμα την άμεση κατάργηση των συγχωνεύσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 99765/Δ4/27.06.2014 (ΦΕΚ 1944/Β/18.07.2014).

10) 09.12.2015 : Με την υπ΄ αριθμ. 6574 πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (διάδοχος ΟΣΚ) δόθηκε η δυνατότητα ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης του φακέλου για την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Αττικής.

11) Κατά την περίοδο αυτή νέα σύννεφα σκιάζουν τις εξελίξεις και θέτουν για άλλη μια φορά σε κίνδυνο την υλοποίηση του έργου. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου προκύπτει πως ενώ το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας είχε εγκριθεί το έτος 2004, όπως προαναφέρθηκε, να λειτουργήσει ως εξαθέσιο ( δηλαδή με ένα τμήμα για την κάθε τάξη που απαρτίζουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση), εντούτοις η αρμόδια αρχή, οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε ( πρώην ΟΣΚ ), σχεδίασε, μελέτησε και τελικά εξέδωσε την οικοδομική άδεια της σχολικής μονάδας ως… δωδεκαθέσιου, λαμβάνοντας ορθώς υπόψη τις μελλοντικές αυξήσεις του μαθητικού πληθυσμού της αναπτυσσόμενης Δ.Ε Μαγούλας.

Ωστόσο η διαφορά αυτή δημιουργούσε αναντιστοιχία μεταξύ ληφθέντων εγκρίσεων και σχεδιασμού με αποτέλεσμα τη μη ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

12) 10.08.2017: Με το υπ΄ αριθμ. Δ4-Τ4/11862/10.08.2017 έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε υποβλήθηκε προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής η σχετική αίτηση χρηματοδότησης.

13) 21.11.2017 : Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με την υπ΄ αριθμ. 2793/απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής

14) 30.08.2018 : Γίνεται η δημοπράτηση του έργου.

15) 26.11.2018 : Με την υπ΄ αριθμ. 184/απόφαση του Δ.Σ της ΚΤΥΠ Α.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπράτησης του έργου.

16) 05.02.2019 : Υπογράφεται η σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου: «3 ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις», συνολικής δαπάνης 2.300.046,00€ και με προθεσμία περαίωσης του έργου σε 680 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (τέλη 2020).

Επιτέλους μετά από 28 ολόκληρα χρόνια, το νέο δημοτικό σχολείο Μαγούλας θα έχει αυτή τη μορφή:

* Διώροφο κτίριο με υπόγειο που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ 109, επί των οδών Νικηταρά, Π. Στάμου, Αναστάσεως και Π. Ντάρδα, επιφανείας

6627,30 τ.μ.

* Το κτίριο θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και α΄ όροφο και η στέγασή του

γίνεται εκτός από τις επιφάνειες των επισκέψιμων δωμάτων και με κατασκευή

κεκλιμένων πλακών σκυροδέματος με επικάλυψη κεραμιδιών.

* Το υπόγειο περιλαμβάνει τους Η/Μ χώρους (λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων,

αντλιοστάσιο, δεξαμενή νερού), χώρους αποθηκών, χώρο γενικού αρχείου και

υπόγειο χώρο στάθμευσης 10 θέσεων.

* Το ισόγειο περιλαμβάνει :

1. Τους χώρους διοίκησης και τα γραφεία των διδασκόντων

2. Τον χώρο της τραπεζαρίας με κουζίνα και αποθήκη

3. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με χώρους αποδυτηρίων

4. Την βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο

5. Το κυλικείο

6. Το γραφείο του φύλακα της σχολικής μονάδας

7. Του ξεχωριστούς χώρους υγιεινής μαθητών και μαθητριών

8. Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας.

* Ο α΄ όροφος περιλαμβάνει:

1. Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας

2. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

3. Εργαστήριο Πληροφορικής

4. Εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής

5. Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών

6. Γραφείο και χώρο συνεδριάσεων Συλλόγου Γονέων

7. Βοηθητικά WC εκπαιδευτικών.

 

* Εξωτερικοί Χώροι :

 

1. Υπόστεγος χώρος γυμναστικής (δυτική πλευρά του οικοπέδου)

2. Γήπεδο μπάσκετ – βόλεϊ – τένις με κερκίδες (ΝΔ τμήμα οικοπέδου )

3. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΝΑ τμήμα οικοπέδου )

4. Αύλειο χώρος διαλλείματος μαθητών

5. Χώροι ξεκούρασης

6. Χώροι πρασίνου