Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Φυλής γνωστοποιείται ότι απαγορεύεται, αυστηρά, η συσσώρευση ογκωδών αντικειμένων

(στρωμάτων-επίπλων κ.λ.π.) και κλαδεμάτων στα σημεία περισυλλογής των απορριμμάτων. Προτεραιότητα της Υπηρεσίας αποτελεί, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η αποκομιδή των οικιακών αποβλήτων και κυρίως η καθαριότητα στα σημεία αποκομιδής, για λόγους Δημόσιας Υγείας. Επίσης παρακαλούνται οι συνδημότες να εφαρμόζουν, σχολαστικά, τον Κανονισμό Καθαριότητας και να τοποθετούν τα οικιακά απόβλητα και τα ανακυκλώσιμα στους αντίστοιχους κάδους, ώστε να μπορούν να ψεκαστούν με απολυμαντικό οι χώροι γύρω από αυτούς.