Έκπτωτη κηρύχθηκε με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη η εταιρεία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμφερόντων Φώτη Μανούση,

από τη δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, λόγω της μη σωστής κάλυψης του δρομολογίου που προκάλεσε χάος μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.

Ο υπουργός είχε καλέσει σε ακρόαση τον πλοιοκτήτη, ο οποίος δεν κατάφερε να αιτιολογήσει επαρκώς τις βλάβες των πλοίων του. Ο κ. Πλακιωτάκης θα προκηρύξει νέο μειοδοτικό διαγωνισμό για την κάλυψη της γραμμής, ενώ έως την προσεχή Παρασκευή, θα ανακοινώσει και τη νέα πολιτική της κυβέρνησης για τις άγονες γραμμές.

Όσον αφορά στην εταιρεία του κ. Μανούση, το υπουργείο αποφάσισε και την επιστροφή με μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ύψους 22.287,52 ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως γράφει η απόφαση που ανακοινώθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το υπουργείο αποφάσισε:

«1.α) Την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, Τ.Κ.68002 Σαμοθράκη - Α.Φ.Μ 998135959, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, έκπτωτης της υπ’ αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09-08-2011 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3328.1.8.17/01/13/29-11-2013 σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) προκήρυξης και της υπό στοιχείο (3) σύμβασης της παρούσας, και β) την μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού εικοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδοντα επτά ευρώ και πενηντα δύο λεπτών (22.287,52€), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με του όρους της ανωτέρω συμβάσεως και της σχετικής προκήρυξης.

2.Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον, η εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, από την 06η Αυγούστου 2019 και εντεύθεν δεν εκτελεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια της υπό στοιχείο (5) απόφασης της παρούσας, παρόλη τη πίστωση χρόνου που της χορηγήθηκε, είτε για να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του υπό πλοιοκτησίας της Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599, είτε να αντικαταστήσει αυτό με άλλο πλοίο κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή».

Aύξηση κονδυλίων για τις άγονες γραμμές

Την αύξηση των κονδυλίων για τις άγονες γραμμές στην ακτοπλοΐα, με βελτιωμένο πλαίσιο προκήρυξης και τη χρήση πλοίου αντικατάστασης από τις εταιρείες, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στο μέλλον στο ακτοπλοϊκό δίκτυο από πιθανές βλάβες πλοίων, όπως με την υπόθεση των δύο πλοίων της ΣΑΟΣ στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, εξετάζει το υπουργείο Ναυτιλίας.

Η χρηματοδότηση των μισθωμάτων για τις άγονες γραμμές που ανέρχονται σε 105, θα γίνεται πλέον από το  πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ αναμένεται ναανέλθει σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας, από τα 100 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα στα 130 εκατομμύρια ετησίως.