Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη λειτουργεί για την

περίοδο 2020-2021 στον Πολυχώρο “Μάνος Λοΐζος” Ακαδημίες τριών αθλημάτων: Tae

Kwon Do, Ρυθμικής Γυμναστικής, καθώς και Χοροκίνησης και Ακροβατικής Γυμναστικής
σε επίπεδο αρχαρίων αλλά και προχωρημένων.

Πιο συγκεκριμένα :
• για την Ακαδημία της Χοροκίνησης και Ακροβατικής Γυμναστικής λειτουργούν δύο
τμήματα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή
• για την Ακαδημία Tae Kwon Do λειτουργούν τμήματα: αρχαρίων, προχωρημένων
και προαγωνιστικής κατηγορίας καθημερινά (εκτός Τρίτης και Κυριακής)
• για την Ακαδημία Ρυθμικής Γυμναστικής λειτουργούν τμήματα καθημερινά (εκτός
Κυριακής) προσαρμοσμένα ανάλογα με το έτος εγγραφής και την ηλικία.

Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων των γυμναστών τα προγράμματα θα αυ-
ξηθούν, αφού θα προστεθούν και νέα τμήματα για να συμμετάσχουν όλοι όσοι επιθυ-
μούν να παρευρεθούν στις δραστηριότητες και δράσεις της Διεύθυνσης Αθλητισμού του

Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη.